Hoe Joomla op CentOS 8 te installeren


Joomla is een populair gratis en open-source Content Management Systeem (CMS) geschreven in PHP. Hoewel het niet zo populair is als zijn tegenhanger WordPress, wordt het nog steeds gebruikt voor het maken van blogs/websites met beperkte of geen kennis van webprogrammering.

Het wordt geleverd met een nette en intuïtieve webinterface die gemakkelijk te gebruiken is en boordevol talloze add-ons zit die u kunt gebruiken om het uiterlijk en de functionaliteit van uw website te verbeteren.

In dit artikel leert u hoe u Joomla op CentOS 8 installeert.

Aangezien Joomla een PHP-platform is dat aan de voorkant wordt beheerd en gegevens opslaat, moet u een LAMP-stack hebben geïnstalleerd op CentOS 8. Dit is een afkorting voor Linux, Apache, MariaDB/MySQL en PHP.

Stap 1: Installeer PHP-modules in CentOS 8

Zodra u een LAMP-installatie heeft geïnstalleerd, kunt u beginnen met het installeren van een paar extra PHP-modules, die cruciaal zijn voor de Joomla-installatie.

$ sudo dnf install php-curl php-xml php-zip php-mysqlnd php-intl php-gd php-json php-ldap php-mbstring php-opcache 

Stap 2: Maak een Joomla-database

Zodra de PHP-modules zijn geïnstalleerd, moeten we een database maken voor Joomla om bestanden tijdens en na de installatie te bewaren.

Laten we de MariaDB-server starten en de status van de MariaDB-server bevestigen.

$ sudo systemctl start mariadb
$ sudo systemctl status mariadb

De server is actief, wat geweldig is. Log nu in op de MariaDB-database-engine zoals weergegeven.

$ mysql -u root -p

Maak nu een database en een databasegebruiker voor Joomla door de onderstaande opdrachten uit te voeren in de MariaDB-database-engine.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE joomla_db;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON joomla_db.* TO ‘joomla_user’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘[email protected]’;
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;

Stap 3: Download het Joomla-installatiepakket

Na het maken van de database voor het opslaan van Joomla-bestanden, gaat u verder naar de officiële website van Joomla en downloadt u het nieuwste installatiepakket. Op het moment dat deze handleiding werd opgeschreven, is de nieuwste versie Joomla 3.9.16.

Gebruik dus de opdracht wget om het gezipte pakket te downloaden, zoals weergegeven:

$ sudo wget https://downloads.joomla.org/cms/joomla3/3-9-16/Joomla_3-9-16-Stable-Full_Package.zip?format=zip

Eenmaal gedownload, pak je het bestand uit in de /var/www/html -directory, zoals weergegeven.

$ sudo unzip Joomla_3-9-16-Stable-Full_Package.zip -d /var/www/html

Wijs de juiste bestandsrechten en eigendom toe, zoals weergegeven.

$ sudo chown -R apache:apache /var/www/html/joomla
$ sudo chmod 755 /var/www/html/joomla

Stap 4: Configureer Apache voor Joomla

We moeten onze Apache-webserver configureren om de webpagina's van Joomla te bedienen. Om dit te laten slagen, gaan we een virtueel hostbestand maken.

$ sudo /etc/httpd/conf.d/joomla.conf

Voeg de onderstaande regels toe.

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin [email protected]
  DocumentRoot "/var/www/html/joomla"
  ServerName joomla.example.com
  ErrorLog "/var/log/httpd/example.com-error_log"
  CustomLog "/var/log/httpd/example.com-access_log" combined

<Directory "/var/www/html/joomla">
  DirectoryIndex index.html index.php
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

Sla de wijzigingen op en sluit het bestand.

Start de Apache-webserver opnieuw om de wijzigingen toe te passen.

$ sudo systemctl restart httpd

We zijn bijna klaar met de configuraties. We moeten echter toegang verlenen aan externe gebruikers om toegang te krijgen tot Joomla vanaf onze server. Om dit te bereiken, moeten we poorten 80 en 443 openen, dit zijn de HTTP- en HTTPS-poorten.

$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https

Om de wijzigingen toe te passen, laadt u de firewall opnieuw zoals weergegeven.

$ sudo firewall-cmd --reload

Stap 5: De Joomla-installatie voltooien

De enige resterende stap is om de installatie via een webbrowser te voltooien. Typ hiervoor het IP-adres van uw server in de URL-balk, zoals weergegeven:

http://server-IP

U wordt begroet door het scherm zoals weergegeven.

Vul alle benodigde gegevens in, zoals de sitenaam, sitegegevens, gebruikersnaam en wachtwoord van de beheerder, e-mailadres en klik op de knop ‘Volgende’.

Deze webpagina vraagt u200bu200bom uw databasegegevens. Geef dus het databasetype op als MySQL en toets de rest van de details in, zoals databasenaam, gebruikersnaam en wachtwoord.

Klik vervolgens op de knop ‘Volgende’. Dit brengt je naar deze pagina waar je alle instellingen moet nakijken. Als alles er goed uitziet. klik op de ‘Installeren’ knop.

Als alles goed is gegaan, krijgt u een melding dat Joomla is geïnstalleerd.

Om de installatie te voltooien, wordt aanbevolen dat u de installatiemap verwijdert. Klik daarom op de knop “Installatiemap verwijderen” om de installatiemap volledig te verwijderen.

Om toegang te krijgen tot het Joomla-configuratiescherm, typt u het volgende in de URL-balk.

http://server-IP/administrator

Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord op en klik op de knop ‘Inloggen’. En daar komt het Joomla-dashboard! U kunt nu beginnen met het maken van verbluffende blogs en websites.

We hebben Joomla met succes geïnstalleerd op CentOS 8. Uw feedback is welkom.